Ga naar de inhoud

Louwman Dreams B.V. / BYD Sitevoorwaarden


Door de website van Louwman Dreams b.v., hierna te noemen BYD te bezoeken en te gebruiken, accepteert u deze voorwaarden zonder enig voorbehoud. Voor uw bezoek aan de BYD-website gelden dan ook deze voorwaarden.

Inhoud

De BYD-website bevat informatie en reclame aangaande producten van BYD. De producten die BYD op deze website toont, zijn alleen bestemd voor de Europese markt. De beschreven reclamecampagnes zijn alleen van toepassing voor de betreffende landen. Alle inlichtingen op deze site worden uitsluitend bij wijze van informatie gegeven.

De informatie op deze site is zo volledig mogelijk. BYD behoudt zich echter het recht voor om op elk moment zonder voorafgaand bericht de modellen, de uitrusting, de specificaties en de beschikbaarheid aan te passen.

Verbruik cijfers en emissiewaarden

Alle op deze website aangehaalde indicatieve verbruik cijfers en emissiewaarden worden gemeten in een gecontroleerde omgeving overeenkomstig de WLTP-methode. De meting wordt uitgevoerd op een standaard productievoertuig. In de praktijk is het verbruik en de emissie mede afhankelijk van factoren zoals weersomstandigheden, belading, bandenspanning, rijgedrag, gebruik en uitvoering.
Prijzen van BYD-producten en diensten
De prijzen op deze BYD-website worden uitsluitend bij wijze van indicatieve informatie gegeven en gelden niet als aanbieding voor de verkoop van de producten en diensten van BYD. De vermelde prijzen zijn adviesprijzen en stemmen niet noodzakelijkerwijs overeen met de prijzen van een officiële BYD-dealer. Op de aankoop van een product of dienst van BYD zijn de in een individueel contract vastgelegde voorwaarden van toepassing.

Gebruik van cookies

BYD gebruikt de cookie-technologie om het door u gevolgde traject naar de BYD-website in kaart te brengen. Zo kan de onderneming de verrichtingen van de gebruikers op de website registreren en kan zij de BYD-website evalueren en verbeteren, zodat deze beter aansluit bij uw wensen. BYD gebruikt deze technologie niet om inlichtingen over individuele gebruikers te verzamelen, zodat er geen specifieke informatie over u wordt bijgehouden of gebruikt. Het is mogelijk uw browser zo in te stellen dat hij geen cookies aanvaardt of u waarschuwt wanneer er cookies worden verzonden.

Persoonlijke gegevens/berichten van de gebruikers

Alle persoonlijke gegevens die u BYD via de BYD-website toevertrouwt, zullen uitsluitend door de onderneming worden gebruikt om haar dienstverlening te optimaliseren. BYD stelt alles in het werk om de verzameling, verzending en opslag van persoonlijke gegevens te beveiligen, in overeenstemming met de aard van dergelijke informatie. BYD zal uw persoonlijke gegevens niet gebruiken om ongevraagd berichten of informatie toe te sturen en evenmin zal BYD uw gegevens uitwisselen of aan derden verkopen zonder uw toestemming.

Ondanks het feit dat BYD geenszins verplicht is de berichten die door de gebruikers op de BYD-website worden achtergelaten te controleren of te herzien en er evenmin enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor aanvaardt, behoudt BYD zich het recht voor dergelijke gebruikersberichten nu en dan te controleren en zonder verdere rechtvaardiging van de website te verwijderen.

Copyright, industrieel en intellectueel eigendom

De presentatie en de volledige inhoud van deze site (inclusief de codering van de site) is industrieel en intellectueel eigendom van Louwman Dreams b.v. te s’-Gravenhage, Louwman Dreams b.v. en BYD of derden en zijn als zodanig auteursrechtelijk beschermd.
De informatie, tekst, foto’s, codering en afbeeldingen van deze site zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden en vertoning en mogen in geen geval geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd, aangepast of verzonden, noch mag toestemming worden gegeven voor publicatie of publiceren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Louwman Dreams b.v. te ‘s-Gravenhage, BYD of een eventuele derde.

Handelsmerk

Het handelsmerk, de logo’s, afbeeldingen en servicevermeldingen op deze website zijn eigendom van de Louwman Dreams b.v., BYD of derden. Zij mogen niet worden gebruikt, gedownload, gekopieerd of op wat voor manier dan ook worden gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Louwman Dreams b.v., BYD of de betreffende derde, al naargelang het geval.

Hyperlinks

De BYD-site kan hyperlinks bevatten naar andere, compleet onafhankelijke internetsites. BYD geeft geen enkele garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie die in een dergelijke hyperlink of op een andere internetsite wordt gegeven. De risico’s die gepaard gaan met een bezoek aan dergelijke gekoppelde internetsites zijn volledig voor rekening van de bezoeker.

Geen verklaring of garantie inzake nauwkeurigheid Hoewel BYD alles in het werk stelt om correcte informatie aan te bieden, kan de nauwkeurigheid van de informatie op deze site niet worden gegarandeerd. BYD wijst alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de juistheid, de volledigheid of de authenticiteit van de informatie volledig af. Deze website en haar volledige inhoud worden “als zodanig” ter beschikking gesteld, zonder enige expliciete of impliciete garantie of rechten.

Aansprakelijkheid

BYD wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor directe, indirecte, incidentele of speciale schade die het gevolg is van, of op een of andere manier te maken heeft met, uw toegang tot of het gebruik van de BYD-website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies of schade veroorzaakt door computervirussen of door het gebruik van de informatie op de BYD-website.

Aanpassing van het beleid

BYD behoudt zich het recht voor deze beleidsregels te allen tijde aan te passen in het belang van de zakelijke activiteiten en nodigt de bezoeker uit deze pagina af en toe te raadplegen om te controleren of er iets is veranderd.

Blijf op de hoogte

Wil je meer weten over BYD en op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld je dan nu aan.

Blijf op de hoogte